Så vill vi att framtidens Nordvärmland ska vara – Vision Torsby 2040

Torsby – den välkomnande kommunen där vi med värmländskt hjärta och hållbar utveckling, tillsammans skapar ett gott liv

Välkommen hit

I Torsby kommun välkomnar vi alla människor och här möter vi varandra med respekt. Vi har ett öppet och demokratiskt samhälle präglat av delaktighet, jämställdhet och jämlikhet. Torsby kommun genomsyras av både sin historia och ett nytänkande och har ett fönster vidöppet mot världen.

Vi värderar kreativitet och entreprenörskap och här finns en god grogrund för både små och stora företag i olika branscher att etablera sig och växa. Vi välkomnar med stolthet nya invånare, företagare och besökare till vår kommun och vi trivs och utvecklas tillsammans.

Ett gott liv

I Torsby kommun lever vi ett gott liv med tillgång till en storslagen vildmark, ett brett kulturliv och en aktiv fritid som lockar till såväl äventyr som rekreation. Här får barnen ta plats och har en trygg och
spännande miljö att utvecklas i. Torsby kommun ligger mitt i mycket och med goda kommunikationer är resten av världen inte långt bort. Med både attraktiva livsmiljöer och utbildning i toppklass är Torsby kommun den självklara platsen för det goda livet, i livets olika skeden.
Här räcker tiden lite längre och till lite mer.

Hållbar utveckling

I Torsby kommun använder vi våra naturliga förutsättningar och utvecklar samtidigt innovativa idéer. Tillsammans skapar vi spännande mötesplatser för såväl konkreta projekt och event, som för drömmar och idéer.  Vi initierar till klimatsmarta lösningar för att möta de globala utmaningarna.
I Torsby kommun värnar vi om och utvecklar naturmiljön. Vi förvaltar naturresurser på ett hållbart sätt för att säkerställa att de finns kvar för kommande generationer.

Inriktningsmål

Till visionen har fyra inriktningsmål prioriterats. Dessa inriktningsmål är övergripande och anses särskilt viktiga för Torsby kommuns utveckling och ska bidra till att nå visionen. Visionen och inriktningsmålen ligger till grund för de mål som nämnder och verksamheter ska ta fram. Dessa fyra inriktningsmål är kommunfullmäktiges mål och ska aktualiseras, och vid behov eventuellt även revideras, varje mandatperiod. Under respektive inriktningsmål ska det finnas minst en mätbar indikator.

Bo, leva och uppleva

Torsby kommun ska vara en tillgänglig kommun med attraktiva livsmiljöer och hållbar livskvalitet i livets olika skeden.

Livslångt lärande

Torsby kommun ska vara ledande inom kompetensutveckling och utbildning, med hög kvalitet på olika nivåer.

Hållbar utveckling och samspel

Torsby kommun ska vara en del av en hållbar, klimatsmart samhällsutveckling som inkluderar och engagerar invånare. Tillsammans skapar vi en sammanhållen kommun.

Näringsliv och arbete

Torsby kommun ska ha ett företagsklimat som ligger i framkant, som inspirerar och uppmuntrar till entreprenörskap och service, vilket skapar fler arbetstillfällen.

Horisontella perspektiv

För att nå vision och mål ska fem horisontella perspektiv genomsyra det arbete som bedrivs, när olika mål sätts samt när handlingsplaner tas fram och när beslut fattas. Dessa horisontella perspektiv är
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, barn och unga samt digitalisering.

Miljömässig hållbarhet

Miljömässig hållbarhet är de ramar vi har att förhålla oss till för att leva på ett klokt sätt utan att förbruka jordens ändliga resurser. Vi nyttjar skog, jord och vatten för att skapa goda livsvillkor,
säkerställa ekosystem och den biologiska mångfaldens långsiktiga funktion. Det betyder att vi ska agera resurseffektivt och värna människors utvecklings- och levnadsmöjligheter såväl som artrikedom.

Social hållbarhet

Social hållbarhet innebär att grundläggande mänskliga behov uppfylls och att varje individ, utifrån sina förutsättningar, ska ha likvärdiga möjligheter till ett gott liv och att delta i samhället.
Det betyder att vi ska arbeta för jämlika och jämställda förutsättningar för människor att arbeta, bo, leva och verka i hela Torsby kommun.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär att kommunen ska utgå ifrån givna förutsättningar och nyttja och vårda de resurser som finns och med ekonomin som medel skapa välfärd och långsiktigt goda livsvillkor. Det innebär också att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning och arbeta för ett system där resurser och värden cirkuleras.

Barn och unga

Barn och unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina egna liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Det betyder att perspektivet barn och unga ska tas hänsyn till när beslut fattas.

Digitalisering

Visionen för Torsby kommuns digitaliseringspolitik är att skapa ett hållbart digitaliserat Torsby, använda digitaliseringens möjligheter när det är möjligt och relevant. Välutvecklade digitala verktyg och tjänster ska förenkla för våra medborgare, företag, organisationer och besökare. Digitaliseringen ska vara värdeskapande det vill säga meningsfull, en förbättring och användarvärda för samhället.

Varför en vision
För att peka ut den önskade riktningen för utvecklingen framåt
Svarsstatistik
Över 3900 åsikter samlades in via enkät, medborgardialog samt workshops med politiker, tjänstepersoner och företag
Visionen antogs
December 2021
Dela artikel

Denna webbsida innehåller cookies. Genom att fortsätta att använda sidan godkänner du detta.  Läs mer

Vi ser fram emot att prata med dig!

Tack för att du kontaktar oss. Vi återkopplar så snart som möjligt!